Zoeken binnen Mediatonborger.nl

scheiden met minderjarige kinderen

De eerste bespreking

U heeft alle informatie ontvangen en de mediation kan starten. Een spannend moment. We zullen eerst kort met elkaar kennismaken, voordat we inhoudelijk gaan bekijken wat er geregeld moet worden. Na de kennismaking start de mediation door het ondertekenen van de mediationovereenkomst. We zullen dan gezamenlijk inventariseren wat er geregeld moet worden en of er dringende zaken besproken moeten worden. We stellen in overleg met elkaar de agenda vast. Wat er geregeld moet worden verschilt of u gehuwd bent of dat u ongehuwd samenwonend bent.

U bent gehuwd of geregistreerd als partner, en u heeft minderjarige kinderen

De enige reden om een huwelijk (daar waar over huwelijk wordt gesproken wordt tevens bedoelt een geregistreerd partnerschap) te ontbinden is duurzame ontwrichting van de relatie. Alleen de rechter is bevoegd om te beslissen of uw huwelijk of geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht. De rechter heeft een document nodig waarin is opgenomen dat uw huwelijk duurzaam is ontwricht. Dit document heet het echtscheidingsconvenant. In het echtscheidingsconvenant staan verder nog afspraken over over de financiën, de eigenwoning, partneralimentatie, pensioenen etc. ten tijde van het huwelijk, maar ook hoe het vermogen, de eigenwoning, pensioenen worden verdeeld na de ontbinding van het huwelijk. Omdat u minderjarige kinderen heeft moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld.

Kortom wat moet er geregeld worden:

 • het ouderschapsplan moet worden gemaakt;
 • berekening van kinderalimentatie (hoort bij het ouderschapsplan);
 • berekening van partneralimentatie;
 • verdeling van de inboedelgoederen;
 • verdeling van het gemeenschappelijk vermogen;
 • verdeling of verkoop van de eigen woning;
 • verdeling van pensioenrechten.

Als u over alle voor u van belang zijnde zaken overeenstemming heeft bereikt, dan worden deze afspraken vastgelegd in het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. Tevens ontvangt u een financieel overzicht van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden. Na het ondertekenen van deze documenten worden deze naar de Rechtbank verzonden. De rechter doet ongeveer binnen twee maanden uitspraak over de scheiding. Daarna ontvangt u nog een berustingsverklaring. Deze verklaring moet u beiden ondertekenen. Nadat deze zijn ingeschreven bij de gemeente waar u bent gehuwd, is uw huwelijk ontbonden.

U bent samenwonend en u heeft minderjarige kinderen

Wat moet er minimaal geregeld worden? Per 1 maart 2009 is het echtscheidingsrecht ingrijpend gewijzigd. De nieuwe wet Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding heeft niet alleen betekenis voor gehuwde en geregistreerde ouders die gaan scheiden, maar ook voor samenwonende ouders met minderjarige kinderen. In deze gevallen schrijft de wet verplicht een ouderschapsplan voor. Is dit het enige? Formeel wel, maar het is verstandig om voor begeleiding te kiezen bij de scheiding door een mediator. De mediator besteedt ook aandacht aan het emotionele proces. Als u vergeet om aan het emotionele proces aandacht te besteden, dan is de kans groot dat de gemaakte afspraken minder goed stand houden en dat uw kinderen hiervan de dupe worden. Bekijk ook eens het onder aan deze pagina opgenomen filmpje!

Kortom wat moet er geregeld worden:

 • het ouderschapsplan;
 • kinderalimentatie (hoort bij het ouderschapsplan);
 • verdeling van het gemeenschappelijk vermogen;
 • verdeling van de inboedelgoederen;
 • verdeling of verkoop van de eigen woning;
 • verdeling van pensioenrechten;
 • de ontbinding van de samenlevingsovereenkomst.

Als u over alle voor u van belang zijnde zaken overeenstemming heeft bereikt, dan worden deze afspraken vastgelegd in het ouderschapsplan en eventueel een vaststellingsovereenkomst. Na het ondertekenen van deze documenten eindigt de mediation.

Hoeveel besprekingen zijn er nodig?

Om alles goed voor u te kunnen regelen zijn er vaak zo’n vijf à zes besprekingen nodig. In de laatste bespreking worden de documenten ondertekend. Een half jaar na de scheiding ontvangt u een uitnodiging voor een evaluatiebijeenkomst.

Gesprek met kinderen

Er vind ook nog een kort gesprek plaats met de kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar. Dit gesprek met uw kind(eren) is heel informeel en voor hen gezellig. Er worden geen ingewikkelde vragen gesteld, maar uw kind wordt wel betrokken bij de scheiding. Voor kinderen is het betrokken zijn bij de scheiding essentieel. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat als kinderen zijn betrokken bij de scheiding, de gemaakte afspraken in de mediation veel beter stand houden. Op grond van de Verdrag voor de Rechten van het Kind hebben de kinderen ook het recht om gehoord te worden.

31-03-2014 Vechtscheiding groeiend probleem

  Een pleidooi voor mediation door de Kinderombudsman. Bekijk het filmpje van het Nos journaal via deze link:http://nos.nl/video/629977-vechtscheiding-groeiend-probleem.html

 

Mag ik u wat vragen? Bekijk het filmpje van de kinderombudsman Marc Dullaert