Zoeken binnen Mediatonborger.nl

Algemene voorwaarden

■ Artikel 1 – Definities
Jurist/Mediator
Onder jurist/mediator wordt verstaan de jurist en/of mediator.
Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot
dienstverlening.
Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de
jurist en/of mediator zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
De jurist/mediator is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in
te schakelen.
■  Artikel 2 – Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van MediationBorger.
 
 
 
■  Artikel 3 – Tarieven en meerwerk
 • Voor de dienstverlening komt aan de jurist en/of mediator een honorarium toe, naast eventuele andere verschotten.
  Onder verschotten worden begrepen de vergoeding van de door de jurist en/of mediator uit te geven kosten, zoals onder
  meer griffierecht, deurwaarderskosten, en gespecificeerde reiskosten. Het honorarium bedraagt  € 120,00 per uur (exclusief
  de wettelijk verschuldigde omzetbelasting en eventuele verschotten), tenzij tussen de opdrachtgever en de jurist en/of
  mediator (schriftelijk) anders is overeengekomen. De jurist en/of mediator houdt zich het recht voor om overeengekomen
  uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 • Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de jurist en/of mediator bevoegd, een hoger bedrag
  dan het gebruikelijke in rekening te brengen.
■ Artikel 4 – Niet doorgegane zaken
Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een overeenkomst, vallen onder deze
overeenkomst. De jurist en/of mediator is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis
van de door de jurist en/of mediator aan de opdracht bestede tijd, tegen de op genoemde uurtarieven, tenzij tussen de
opdrachtgever en de jurist en/of mediatior schriftelijk anders is overeengekomen.
■ Artikel 5 – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen
die uit hoofde van die opdracht aan de jurist en/of mediator verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door
een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-)
beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de
rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet
op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als
natuurlijk persoon.
■ Artikel 6 – Overgang rechten en verplichtingen
Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder
algemene titel.
■ Artikel 7 – Betaling
Tenzij anders overeengekomen kan maandelijks tussentijds een verschuldigd bedrag aan honorarium en verschotten
worden gedeclareerd aan de opdrachtgever. Een tussentijdse declaratie of een einddeclaratie gaat altijd vergezeld van
een specificatie, tenzij anders overeengekomen. Declaraties van de jurist en/of mediator zijn na verloop van 14 dagen
na factuurdatum opeisbaar. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats dan is de opdrachtgever in verzuim, zonder
dat ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Tevens is alsdan
over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 ■ Artikel 8 – Kosten van invordering
De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of
verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de
kosten die de jurist en/of mediator vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte,
ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake van de door de jurist en/of mediator bestede tijd op basis van
het genoemde uurtarief.
■ Artikel 9 – Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen door de jurist en/of mediator worden verricht met inachtneming van de voor hem als jurist/
mediator geldende wettelijke en andere voorschriften.
■ Artikel 10 – Klachten
Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de jurist/mediator zal hij deze klachten eerst aan de jurist en/of
mediator naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende
bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot  de geschillencommissie van de MfN.
■ Artikel 11 – Verval vorderingsrechten
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens de jurist en/
of mediator kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd
met of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
■ Artikel 12 – Aansprakelijkheid van de jurist en/of mediator
 1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de jurist en/of mediator gegeven
  opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s)
  en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering
  in voorkomend geval de jurist en/of mediator aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het
  eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
 2. De in lid 1. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de jurist en/of mediator
  aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van
  door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of
  andere zaken, geen uitgezonderd.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1. geldt ook indien de jurist en/of mediator ten onrechte
  zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

■ Artikel 13 – Geheimhouding

De jurist en/of mediator is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem bij de behandeling van een zaak ter kennis
komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van dienst belangen bij de zaak en overigen van
al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting, die een behoorlijk jurist in acht dient te nemen.
■ Artikel 14 – Verbod op verveelvoudiging
Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de jurist en/of mediator niet toegestaan om
de door de jurist en/of mediator geproduceerde adviezen, contracten en/of andere voortbrengselen van de geest, als dan
niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, anders dan direct voortvloeiende
uit de opdracht zelf.
■ Artikel 15 – Bewaring dossier
De jurist en/of mediator archiveert ieder dossier gedurende zeven jaar na datum van de sluiting.
Daarna heeft de jurist en/of mediator het recht het dossier te vernietigen.
■ Artikel 16 – Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen de jurist en/of mediator en zijn cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn.
Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de jurist en/of mediator en de cliënt
mocht ontstaan, kennis te nemen.